Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu”


Sự suy thoái đa dạng sinh học (ĐDSH) và biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu đã trở thành hai trong số những vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất, có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sự phát triển của con người trên phạm vi toàn cầu. Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã khẳng định quan điểm: Đa dạng sinh học là nền tảng của nền kinh tế xanh; bảo tồn đa dạng sinh học là một trong các giải pháp then chốt nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và xác định nhiệm vụ trọng yếu: bảo tồn đa dạng sinh học trong bối cảnh Biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu” nhằm tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trọng này.

  1. Mục tiêu của Hội thảo

Mục tiêu của Hội thảo là tổng hợp, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học một cách bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

  1. Nội dung của Hội thảo

Nội dung của Hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

(1) Toàn cảnh về BĐKH và ĐDSH:

+ Thực trạng và xu hướng trên thế giới và Việt Nam;

+ Hiện trạng sử dụng tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học trong phát triển.

(2) Mối quan hệ giữa BĐKH và ĐDSH:

Tác động qua lại giữa biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học (bao gồm các hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái biển, hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái đô thị…).

(3) Bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu:

+ Các giải pháp chính sách;

+ Các nghiên cứu điển hình;

+ Các giải pháp bảo tồn và sử dụng tài nguyên thiên nhiên và ĐDSH một cách hợp lý và bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu;

+ Các giải pháp ứng phó với BĐKH dựa trên các chức năng và dịch vụ hệ sinh thái;

+ Các kinh nghiệm thực tiễn quốc tế và trong nước.

  1. Thành phần tham dự
  2. Các cán bộ, cộng tác viên và học viên của Viện Tài nguyên và Môi trường và Đại học Quốc gia Hà Nội.
  3. Các nhà khoa học và các nhà quản lý trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững và biến đổi khí hậu.
  4. Các chuyên gia của các tổ chức trong, ngoài nước và các địa phương.
  5. Thời gian dự kiến: 1 ngày, Thứ Tư, 06/12/2017.
  6. Địa điểm: Hà Nội.
  7. Thể lệ tham gia

+ Gửi Phiếu đăng ký tham gia Hội thảo (mẫu gửi kèm) đến hết ngày 29/9/2017.

+ Nếu có báo cáo/tham luận, xin gửi bản tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, trong khoảng 300 từ) cùng với Phiếu đăng ký tham gia Hội thảo.

+ Gửi toàn văn bài viết/tham luận (bằng tiếng Việt), phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, thống nhất cho toàn bài, độ dài không quá 20 trang trên khổ giấy A4 (mẫu gửi kèm) đến hết ngày 25/10/2017.

Viện Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và kính mời các cá nhân quan tâm đăng ký tham gia và gửi báo cáo/tham luận cho Hội thảo.

Địa chỉ gửi Phiếu đăng ký tham gia Hội thảo và báo cáo/tham luận:

Lê Thị Thu Thanh

Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ và Đào tạo

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

19, Lê Thánh Tông, Hà Nội

ĐT: (024)-382.53506

Di động: 0987.999.779

E-mail: thuthanh@cres.edu.vn; gthuthanhle@gmail.com