Thông báo học bổng tiến sỹ của đại học Quốc gia Seoul


Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo từ đại học Quốc gia Seoul về chương trình học bổng tiến sỹ cho kỳ học mùa xuân năm 2018.

Đối tượng: Các cán bộ chưa có bằng tiến sỹ; đăng ký và được nhận làm nghiên cứu sinh tại ĐHQG Seoul và được trưởng các khoa tại ĐHQG Seoul tiến cử…..

Để xem thêm xin tiết xin mời xem file đính kèm