Thông báo số 2 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu”


Tiếp theo Thông báo số 1 ngày 22/8/2017, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội xin trân trọng gửi Thông báo số 2 về một số nội dung quan trọng của Hội thảo khoa học quốc gia 2017 với chủ đề “Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu” cụ thể như sau:

Mục tiêu của Hội thảo

Mục tiêu của Hội thảo là tổng hợp, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học một cách bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Nội dung của Hội thảo

Nội dung của Hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

(1) Toàn cảnh về BĐKH và ĐDSH:

+ Thực trạng và xu hướng trên thế giới và Việt Nam;

+ Hiện trạng sử dụng tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học trong phát triển.

(2) Mối quan hệ giữa BĐKH và ĐDSH:

Tác động qua lại giữa biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học (bao gồm các hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái biển, hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái đô thị…).

(3) Bảo tồn và sử dụng ĐDSH trong bối cảnh BĐKH:

+ Các giải pháp chính sách;

+ Các nghiên cứu điển hình;

+ Các giải pháp bảo tồn và sử dụng tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học một cách hợp lý và bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu;

+ Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu dựa trên các chức năng và dịch vụ hệ sinh thái;

+ Các kinh nghiệm thực tiễn quốc tế và trong nước.

Thành phần tham dự

Các cán bộ, cộng tác viên và học viên của Viện Tài nguyên và Môi trường và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các nhà khoa học và các nhà quản lý trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững và biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia của các tổ chức trong và ngoài nước, các địa phương.

Thời gian và địa điểm dự kiến: Thứ Tư, 06/12/2017 tại Hà Nội.

Thông tin đăng ký tham gia và gửi bài tham luận

Đăng ký tham gia: Đại biểu gửi Phiếu đăng ký tham gia ( PHIEU DANG KY THAM GIA ) tới Ban Tổ chức Hội thảo theo địa chỉ bưu điện hoặc e-mail trước ngày 25/10/2017.

Báo cáo tham luận: Thời hạn nộp báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt theo địa chỉ bưu điện hoặc e-mail trước ngày 25/10/2017. Báo cáo toàn văn được trình bày theo mẫu kèm theo ( HUONG DAN VIET BAO CAO ).

Địa chỉ liên hệ

Lê Thị Thu Thanh

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

19, Lê Thánh Tông, Hà Nội

ĐT: (024)-382.53506

Di động: 0987.999.779

E-mail: hoithaocres2017@cres.edu.vn.

Ban Tổ chức mong tiếp tục nhận được bài viết tham dự Hội thảo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên và học viên.

Trân trọng cảm ơn.