Thông báo về việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản của câu lạc bộ nhà khoa học


“Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên“,khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học liên ngành”

“To promote fundamental research in the field of natural sciences and life, social sciences and humanities, science of engineering and technology, interdisciplinary science”

+ Với Mục tiêu: hỗ trợ cho các nhà khoa học của ĐHQGHN, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ có thêm nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động nghiên cứu cơ bản trong cả 4 nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học liên ngành góp phần:

–       Triển khai một số định hướng nghiên cứu cơ bản trong 4 nhóm lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học liên ngành.

–       Cụ thể hóa các chỉ tiêu cơ bản của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020. Trong đó năm 2015, tổng số bài báo thuộc hệ thống ISI và SCOPUS tại ĐHQGHN đạt 350 bài và tổng số bài báo đến năm 2020 đạt 600 bài;

Thúc đẩy sự phát triển của các nhóm nghiên cứu, góp phần tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của ĐHQGHN và tăng cường hợp tác, hội nhập trong nghiên cứu khoa học ở đẳng cấp Quốc tế.

+ Nội dung đề án: Hỗ trợ các công bố quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus năm 2015, không giới hạn số lượng (chi tiết về cách thức đăng ký vui lòng xem file đính kèm) Ban chủ nhiệm CLB xin được gửi thông báo để các thành viên biết và đăng ký tham gia đề án.

Đây là lần đầu tiên VSL triển khai thí điểm theo hình thức đặt hàng này, rất mong nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của các thành viên. Nếu đề án thí điểm này thành công và đạt mục tiêu đề ra (ban đầu là gia tăng số lượng công bố của VNU) Ban chủ nhiệm VSL sẽ tiếp tục triển khai cho những năm tiếp theo.

Ban chủ nhiệm VSL rất mong các thành viên VSL đăng ký tham gia và thông báo cho các cán bộ, sinh viên, học viên quan tâm đăng ký tham gia đề án.

Trân trọng

Trịnh Thị Thúy Giang

PCT VSL.