Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Hồng Hạnh


Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến của nghiên cứu sinh Hoàng Hồng Hạnh, sinh ngày 17/10/1977 tại Hà Nội.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp sản xuất bia theo hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngành: Khoa học môi trường

Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững.

(Xem Tóm tắt luận án chi tiết)