Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Tưởng


Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu tóm tắt luận án tiến của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Tưởng, là cán bộ Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Tên đề tài luận án: Phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngành: Khoa học môi trường.

Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững.

(Xem Tóm tắt luận án chi tiết).